Ոչ սպեցիֆիկ խոցային կոլիտը (ՈԽԿ) քրոնիկական  հիվանդություն է, որը բնորոշվում է հաստ աղիքի լորձաթաղանթի և ենթալորձային շերտի արյունահոսական-թարախային բորբոքմամբ, տեղային և համակարգային բարդությունների զարգացմամբ: Տարածվածությունը՝  40-117 հիվանդ 100.000 բնակչի հաշվով: Հիվանդների մեծ մասը 20-40 տարեկան  է: Հիվանդության երկրորդ վերելքը նշվում է բարձր տարիքային խմբում՝ 55 տարեկանից բարձր: Մահացության բարձր ցուցանիշները պայմանավորված են հիվանդության առաջին տարվա ընթացքում հիվանդության ծայրագույն ծանր,  կայծակնային ընթացքով և 10 տարի անց  կոլոռեկտալ քաղցկեղի զարգացմամբ: ՈԽԿ-ի ժամանակ սննդակարգային գործոնների դերը նշանակալիորեն քիչ է, քան Կրոնի հիվանդության դեպքում:
Ի տարբերություն  առողջ մարդկանց՝  ՈԽԿ-ով հիվանդների սնունդը պարունակում է ավելի քիչ բջջանյութ և ավելի շատ ածխաջրեր: ՈԽԿ-ով հիվանդների անամնեզում ավելի հաճախ են նկատվում մանկական վարակիչ հիվանդությունների դեպքեր: Ապենդէկտոմիա տարած, ինչպես նաև ֆիզիկապես գերծանրաբեռնված մարդկանց մոտ ՈԽԿ-ի զարգացման հավանականությունն ավելի փոքր է:

Ախտապատճառ:  ՈԽԿ-ի ստույգ ախտապատճառը այսօր դեռևս պարզ չէ: Քննարկվում են 3 հիմնական մոտեցում.
1)     Ախտածին գործոնների անմիջական ազդեցություն: Այդ գործոնները դեռևս որոշված չեն, բայց որպես հիմնական պատճառ դիտարկվում են վարակները:
2)    Աուտոիմուն /ինքնաիմունային/ մեխանիզմ՝ օրգանիզմի ժառանգական նախատրամադրվածության առկայության դեպքում. մեկ կամ մի քանի ՙարձակող՚ գործոնների ազդեցությամբ արձակվում է մեխանիզմների կասկադ՝ ուղղված սեփական հակածինների դեմ: Նմանատիպ մեխանիզմ բնորոշ է նաև ինքնաիմունային այլ հիվանդություններին:
3)Ստամոքս-աղիքային ուղու իմունային համակարգի ապահավասարակշռում.  անբարենպաստ գործոնների ազդեցությամբ  առաջանում է ուժեղ բորբոքային գործընթաց՝ իմուն համակարգը կարգավորող մեխանիզմների ժառանգական կամ ձեռքբերովի խանգարումների հետևանքով:
Ախտածնություն: ՈԽԿ-ի դեպքում բորբոքման զարգացման մեջ ներգրավված են  հյուսվածքային և բջջային վնասման տարբեր մեխանիզմներ: Բակտերիալային և հյուսվածքային հակածինները խթանում են T և B լիմֆոցիտները: ՈԽԿ-ի սրացման ժամանակ հայտնաբերվում է իմունագլոբուլինների թերություն, որը նպաստում է միկրոօրգանիզմների թափանցմանը, B բջիջների կոմպենսատոր խթանմանը՝ իմունագլոբուլին M և G -ի առաջացմամբ: T սուպրեսորների պակասը ուժեղացնում է  ինքնաիմունային ռեակցիան: G  և M իմունագլոբուլինների ուժեղացած սինթեզը ուղեկցվում է իմունային  համալիրների առաջացմամբ և կոմպլիմենտի համակարգի ակտիվացմամբ: ՈԽԿ-ի ախտածնության  կարևոր պայմանը աղիքի լորձաթաղանթի պատնեշային ֆունկցիայի խանգարումը և  դրա բորբոքվելու ունակությունն է: Աղիքի լորձաթաղանթի վնասվածքների միջով դեպի ավելի խորը հյուսվածքներ կարող են ներթափանցել սննդային և բակտերիային  տարբեր ազդակներ, որոնք հետագայում արձակում են բորբոքային և իմունային  ռեակցիաների շարանը:
ՈԽԿ-ի ախտածնության և  հիվանդության կրկնությունների խթանման մեջ նշանակություն ունեն հիվանդի անձի յուրահատկությունները, հոգեծին ազդեցությունները:
   
Սթրեսի հանդեպ անհատական անկանոն նյարդահորմոնալ պատասխանը կարող է հիվանդության զարգացման պատճառ դառնալ: ՈԽԿ-ով հիվանդները սովորաբար  գերզգացմունքային  ոչ կայուն անձնավորություններ են:
Ախտաբանական անատոմիա: Հաստ աղիքի մակրոսկոպիկ փոփոխությունները սովորաբար ուսումնասիրվում են վիրահատության կամ դիահերձման ժամանակ ստացված պատրաստուկներով: ՈԽԿ-ի ծանր, քրոնիկական ընթացքի դեպքում աղիքը կարճացած է, լուսանցքը՝ նեղացած, արտափքվածքները բացակայում են: Մկանային թաղանթը սովորաբար բորբոքային գործընթացի մեջ չի ընդգրկվում: Նեղացումներ ՈԽԿ-ին բնորոշ չեն: ՈԽԿ-ի սուր փուլում նշվում է լորձաթաղանթի գերարյունություն և էքսուդատիվ /արտաքիրտային/ այտուց՝ ծալքերի հաստացմամբ, հարթեցմամբ: Գործընթացի զարգացմանը կամ քրոնիկականի անցմանը զուգահեռ աճում է լորձաթաղանթի դեստրուկցիան և առաջանում են խոցոտումներ, որոնք թափանցում են մինչև ենթալորձային,  երբեմն նաև մկանային շերտ :

Քրոնիկական  ՈԽԿ-ին բնորոշ են կեղծ  բորբոքային պոլիպներ: Դրանք լորձաթաղանթի կղզյակներ են, որոնք պահպանվել են դրա քայքայման ժամանակ, կամ էլ խառնակույտ է, որն առաջացել է գեղձային էպիթելի ավելցուկային վերականգման հետևանքով: ՈԽԿ-ի ժամանակ հաստ աղիքը  ախտահարվում է ամբողջությամբ: Բորբոքման ուժգնությունը հաստ աղիքի հատվածներում կարող է տարբեր լինել՝ առանց հստակ սահմանի անցնելով նորմալ լորձաթաղանթի: mՈւղիղ աղիքը մշտապես  ներգրավված է ախտաբանական գործընթացի մեջ, որն ունի տարածուն, անընդհատ բնույթ: ՈԽԿ-ի սրացման փուլում հյուսվածքաբանական հետազոտությամբ լորձաթաղանթում նկատվում  են  մազանոթների լայնացում, արյունահոսություններ, կատար-թարախակույտեր և էպիթելի մեռուկացման հետևանքով խոցերի առաջացում: Նկատվում են  նաև  բաժակաձև բջիջների քանակական նվազում և lamina propria–ի ներսփռում լիմֆոցիտներով, պլազմատիկ բջիջներով, նեյրտրոֆիլներով, էոզինոֆիլներով: Ենթալորձային շերտում փոփոխությունները, որպես օրենք, աննշան են, եթե  խոցերը խորը չեն:

Դասակարգում: ՈԽԿ-ի ժամանակակից կլինիկական դասակարգումը հաշվի է առնում գործընթացի տարածվածությունը, կլինիկական արտահայտվածության ուժգնությունը, կրկնությունների բնույթը:
Ըստ գործընթացի տարածվածության
1)    հեռադիր կոլիտ (պրոկտիտի /վերջնաղեբորբ/ կամ պրոկտոսիգմոիդիտի տեսքով),
2)    ձախակողմյան  կոլիտ (խթաղու ախտահարում մինչև աջ ծունկ),
3)    ամբողջական կոլիտ (ամբողջ խթաղու ախտահարում, երբեմն ախտաբանական գործընթացում զստաղու ծայրային հատվածի ներգրավմամբ):

Ըստ կլինիկական արտահայտվածության ուժգնության՝
1)    թեթև,
2)     միջին ծանրության,
3)    ծանր:
Ըստ կրկնությունների բնույթի՝
1)    սուր (առաջին գրոհ),
2)    կայծակնային (որպես օրենք, մահացու ելքով),
3)    քրոնիկ կրկնվող (կրկնվող սրացումներով, հաճախ եղանակային բնույթի),
4)    անընդհատ (համապատասխան բուժման դեպքում 6 ամսից ավելի ձգձգված սրացում):

Ախտահարման տարածվածության և ախտանիշների արտահայտվածության փոխադարձ կապը  որոշում է բուժման ծավալը և բնույթը: ՈԽԿ-ն ախտորոշվում է՝ հաշվի առնելով հիվանդության ընթացքի բնույթը (կրկնությունները), գործընթացի տարածվածությունը (հեռադիր, ձախակողմյան, ամբողջական կոլիտ), հիվանդության ծանրության աստիճանը (թեթև, միջին ծանրության, ծանր), հիվանդության  փուլերը (սրացում, ռեմիսիա), տեղային և համակարգային բարդությունները: Հիվանդների մոտավորապես 20% -ի մոտ հայտնաբերվում է ամբողջական կոլիտ, 30-40%-ի մոտ՝ ձախակողմյան ախտահարում, 40-50%-ի մոտ՝ պրոկտիտ /վերջնաղեբորբ/ կամ պրոկտոսիգմոիդիտ:
Կլինիկա: ՈԽԿ-ի կլինիկական պատկերին բնորոշ են տեղային ախտանիշներ՝ աղիքային արյունահոսություն, լուծ, ցավ որովայնում, կղման կեղծ կանչ, փորկապություն, թունահարման ընդհանուր երևույթներ՝ տենդ, նիհարում, սրտխառնոց, փսխում, թուլություն և այլն: ՈԽԿ-ի ախտանիշների ուժգնությունը պայմանավորված է աղիքում  ախտաբանական գործընթացի տարածվածությամբ և բորբոքային փոփոխությունների ծանրությամբ: Հաստ աղիքի ամբողջական ախտահարմանը բնորոշ են ուժեղ լուծը՝ արյան զգալի քանակության և կղանքային զանգվածների խառնուրդով, երբեմն արյան արտադրություն մակարդուկներով, կղումից առաջ որովայնի կծկանքանման ցավեր, սակավարյունության, թունահարման ախտանիշներ (տենդ, նիհարում, արտահայտված ընդհանուր թուլություն): ՈԽԿ-ի այս տարբերակի դեպքում կարող են զարգանալ կյանքին սպառնացող բարդություններ՝ տոքսիկ մեգակոլոն, հաստ աղիքի  թափածակում և աղիքային արյունահոսություն: ՈԽԿ-ի ընթացքը հատկապես անբարենպաստ է հիվանդության կայծակնային ձևի դեպքում: ՈԽԿ-ի ծանր դեպքերում մահացությունը առաջին հինգ տարիների ընթացքում հասնում է 40%-ի, որից 20%-ը՝ առաջին գրոհի շրջանում:

Միջին ծանրության ձևի սրացման դեպքում նկատվում է հաճախացած կղանք՝ օրը 5-6 անգամ՝ արյան մշտական խառնուրդով, որովայնում կծկանքանման ցավեր, ենթատենդային ջերմաստիճան, հոգնածության զգացում: Որոշ հիվանդների մոտ ի հայտ են գալիս արտաղիքային ախտանիշներ՝ հոդաբորբ, հանգուցավոր էրիթեմա, ուվեիտ / անոթենաբորբ/և այլն:
ՈԽԿ-ի միջին ծանրության գրոհները մեծամասամբ բարեհաջող  բուժվում են  ժամանակակից հակաբորբոքային դեղամիջոցներով՝ հատկապես կորտիկոստերոիդներով:
ՈԽԿ-ի ծանր և միջին ծանրության սրացումները բնորոշ են հաստ աղիքի ամբողջական, երբեմն էլ ձախակողմյան  ախտահարմանը:

Ամբողջական ախտահարման դեպքում ՈԽԿ-ի թեթև գրոհները արտահայտվում են կղման աննշան հաճախացմամբ և կղանքում քիչ քանակաությամբ արյան խառնուրդով: Պրոկտիտով /վերջնաղեբորբ/ և պրոկտոսիգմոիդիտով հիվանդների կլինիկական պատկերում շատ հաճախ դիտվում է ոչ թե լուծ, այլ փորկապություն և կղման կեղծ կանչեր՝ թարմ արյան, լորձի և թարախի արտադրությամբ, տենեզմներ /նքոցներ/: Եթե հաստ աղիքի բորբոքված հեռադիր հատվածներում աղիքի պարունակության շարժը ուժեղացած է, ապա մոտակա հատվածներում նկատվում է կանգ:  Հեռադիր կոլիտի դեպքում փորկապությունը պայմանավորված է այս ախտաֆիզիոլոգիական մեխանիզմով: Հիվանդները երկար ժամանակ կարող են չնկատել արյան խառնուրդը կղանքում. հիվանդի ընդհանուր վիճակը քիչ է տուժում, աշխատունակությունը պահպանվում է: ՈԽԿ-ի առաջացումից մինչև ախտորոշումն ընկած գաղտնի շրջանը կարող է շատ երկար տևել՝ երբեմն մի քանի տարի:
Ներկայումս ՈԽԿ-ի գրոհի ծանրությունը գնահատելու համար օգտվում են Truelove -ի և Witts -ի կողմից մշակված չափանիշներից :
   
Բարդություններ: ՈԽԿ-ի դեպքում նկատվում են մեծ թվով տարբեր բարդություններ: Դրանք պայմանական ձևով կարելի է բաժանել 2 խմբի՝ տեղային և համակարգային: Տեղային բարդություններն են հաստ աղիքի թափածակումը, հաստ աղիքի սուր տոքսիկ լայնացումը (դիլատացիա) կամ տոքսիկ մեգակոլոն, աղիքային արյունահոսությունը, հաստ աղիքի քաղցկեղը:
Հաստ աղիքի սուր տոքսիկ դիլատացիան ՈԽԿ-ի ամենավտանգավոր բարդություններից է: Այն զարգանում է ծանր խոցամեռուկային գործընթացի և դրանով պայմանավորված թունահարման հետևանքով: Տոքսիկ դիլատացիան բնութագրվում է հաստ աղիքի հատվածի կամ ամբողջ ախտահարված աղիքի լայնացմամբ ՈԽԿ-ի ծանր գրոհի ժամանակ: Հաստ աղիքի տոքսիկ դիլատացիայով հիվանդները սկզբնական շրջանում հետևողական բուժման կարիք ունեն, որի անարդյունավետության դեպքում կատարվում է վիրահատական միջամտություն:
ՈԽԿ-ի կայծակնային ձևի դեպքում հաստ աղիքի թափածակումը մահացությունների հիմնական պատճառն է, հատկապես սուր տոքսիկ դիլատացիայի զարգացման ժամանակ:

Տարածուն խոցամեռուկային գործընթացի հետևանքով հաստ աղիքի պատը հյուծվում է, կորցնում է իր պատնեշային ֆունկցիաները և դառնում է թափանցելի հաստ աղիքի լուսանցքում գտնվող տարբեր թունավոր նյութերի համար: Թափածակման զարգացմանը նպաստում է աղիքի պատի ձգումը, միկրոշրջանառության խանգարումը, բակտերիային ֆլորայի՝ հատկապես ախտածին հատկություններով օժտված աղիքային ցուպիկի պրոլիֆերացիան /բազմացումը/: Հիվանդության քրոնիկական  փուլում այս բարդությունը հազվադեպ է հանդիպում և հիմնականում ընթանում է հարհաստաղիքային թարախակույտի ձևով: Թափածակման բուժումը միայն վիրահատական է: Աղիքային արյունահոսությունը համեմատաբար հազվադեպ է հանդիպում և,  որպես բարդություն,  ավելի թեթև է ընթանում, քան հաստ աղիքի սուր տոքսիկ դիլատացիան և թափածակումը: Արյունահոսող հիվանդների հակաբորբոքային և  հեմոստատիկ բուժման դեպքում խուսափում են վիրահատությունից: ՈԽԿ-ով հիվանդների աղիքային  չընդհատվող արյունահոսությունների դեպքում ցուցված է վիրահատական միջամտություն:

ՈԽԿ-ի դեպքում հաստ աղիքի քաղցկեղի զարգացման վտանգը կտրուկ աճում է, եթե հիվանդության տևողությունը  10 տարուց ավելի է, և այն  սկսվել է մանկական տարիքում: ՈԽԿ-ի դեպքում համակարգային բարդությունները այլ կերպ կոչվում են արտաղիքային արտահայտություններ: Հիվանդների մոտ կարող են հանդիպել լյարդի, բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի, մաշկի, հոդերի ախտահարումներ: Հանգուցավոր էրիթեման առաջացնում է ռեակցիա ոչ միայն սուլֆոսալազինի նկատմամբ, այլև այն հանդիպում է ՈԽԿ-ով հիվանդների 2-4%-ի շրջանում՝ դեղամիջոցի ընդունումից անկախ: Փտախտային պիոդերմիան բավականին հազվադեպ հանդիպող բարդություն է. այն նկատվում է հիվանդների 1-2%-ի շրջանում: Էպիսկլերիտը հանդիպում է ՈԽԿ-ի սրացումներով հիվանդների 5-8%-ի, սուր արթրոպաթիան՝ 10-15%-ի  շրջանում: Արթրոպաթիան  արտահայտվում է  խոշոր հոդերի անհամաչափ ախտահարմամբ:
ՈԽԿ-ով հիվանդների 3%-ի մոտ հանդիպում է առաջնային սկլերոզացնող խոլանգիտ, որն արտա- և ներլյարդային լեղածորանների բորբոքումն է՝ քրոնիկական  նեղացմամբ:
Ախտորոշում: ՈԽԿ–ի  ախտորոշումը տարվում է հիվանդության կլինիկական պատկերի գնահատման, ռեկտոռոմանոսկոպիայի, էնդոսկոպիկ և ռենտգենաբանական հետազոտման տվյալների հիման վրա: Ըստ էնդոսկոպիկ պատկերի՝ առանձնացնում են աղիքի  բորբոքման ակտիվության չորս աստիճան՝ նվազագույն, չափավոր արտահայտված, արտահայտված և խիստ արտահայտված:

I աստիճանը (նվազագույն) բնութագրվում է լորձաթաղանթի այտուցով, գերարյունությամբ, անոթային պատկերի բացակայությամբ, հեշտ շփումային արյունահոսությամբ, մանր կետային արյունազեղումներով:
II աստիճանը (չափավոր) որոշվում է այտուցով, գերարյունությամբ, հատիկավորությամբ, շփումային արյունահոսությամբ, Էրոզիաների առկայությամբ, միաձուլված արյունազեղումներով, պատերի վրա ֆիբրինոզ փառով:
III աստիճանը (արտահայտված) բնորոշվում է բազմաթիվ միաձուլվող էրոզիաների և խոցերի առաջացմամբ՝ լորձաթաղանթի վերը նշված փոփոխություններին զուգընթաց: Աղիքի  լուսանցքում կա թարախ և արյուն:
IV աստիճանը (խիստ արտահայտված) բնորոշվում է թվարկված փոփոխություններով և կեղծ պոլիպների, արյունահոսող գրանուլյացիաների  /հատիկավորման/  ձևավորմամբ:

Նվազման /ռեմիսիայի/ փուլում լորձաթաղանթը հաստացած է, անոթային պատկերը՝ ոչ լրիվ վերականգնված և որոշ չափով վերակառուցված: Կարող են պահպանվել լորձաթաղանթի հատիկավորությունը և հաստացած ծալքերը: ՈԽԿ-ի գործընթացի ակտիվ փուլում բարիումի հոգնայով հետազոտման  ռենտգենաբանական նշաններն են՝ արտափքվածքների բացակայություն, ուրվագծերի հարթեցում, խոցոտում, այտուց, ատամնավորություն, երկակի ուրվագիծ, կեղծ պոլիպոզ, լորձաթաղանթի ծալքերի երկարաձիգ տիպի վերակառուցում, առատ լորձի առկայություն: Երկարատև ՈԽԿ-ի դեպքում այտուցը նպաստում է  լորձաթաղանթի և ենթալորձային թաղանթի հաստացմանը, որի հետևանքով  մեծանում է ուղիղ աղիքի  հետին պատի և պոչուկի առաջային մակերեսի միջև եղած տարածությունը: Բարիումից դատարկվելուց հետո հաստ աղիքում հայտնաբերվում են արտափքվածքների բացակայություն, առավելապես երկարաձիգ և լայնաձիգ կոպիտ ծալքեր, խոցեր և բորբոքային պոլիպներ:
 
Ռենտգեն հետազոտությունն ունի մեծ նշանակություն ոչ միայն հիվանդության, այլև  դրա ծանր բարդությունների՝ մասնավորապես հաստ աղիքի սուր տոքսիկ դիլատացիայի ախտորոշման համար: Այդ նպատակով կատարվում է որովայնի խոռոչի դիտարկային ռենտգեն հետազոտություն: Լայնացման I աստիճանի դեպքում աղիքի տրամագծի մեծացումը դրա ամենալայն հատվածում կազմում է 8-10 սմ, II աստիճանի դեպքում՝ 10-14 սմ, իսկ III աստիճանի դեպքում՝ 14 սմ-ից ավելի:
ՈԽԿ-ի գրոհի բուժման ընթացքում նկատվում է հիվանդության բոլոր հիմնական ռենտգեն արտահայտությունների դրական տեղաշարժ՝ աղիքի երկարության, տրամաչափի և լարվածության փոքրացում: Սա պայմանավորված է իրիգոսկոպիայի ժամանակ նշված փոփոխությունների ջղակծկումով արտահայտմամբ, այլ ոչ թե գրանուլեմատոզ կոլիտին կամ աղիքի տուբերկուլյոզին բնորոշ օրգանական նեղացումով: Տարբերակիչ ախտորոշում: ՈԽԿ-ն անհրաժեշտ է տարբերակել հաստ աղիքի վարակային և ոչ վարակային բնույթի մի շարք հիվանդություններից:

ՈԽԿ-ի առաջին գրոհը կարող է ընթանալ սուր դիզենտերիայի տեսքով: Ճիշտ ախտորոշմանը օգնում են ռեկտոռոմանոսկոպիայի և բակտերիոլոգիական քննության տվյալները:
Սալմոնելյոզը հաճախ հիշեցնում է ՈԽԿ-ի կլինիկական պատկերը, քանի որ ընթանում է լուծով, տենդով, իսկ արյունային լուծը հայտնվում է միայն հիվանդության երկրորդ շաբաթում:
ՈԽԿ-ն պետք է տարբերակել գոնոկոկային պրոկտիտից /վերջնաղեբորբ/, պսևդոմեմբրանոզ էնտերոկոլիտից, վիրուսային հիվանդություններից: ՈԽԿ-ն դժվար է տարբերակել Կրոնի հիվանդությունից և իշեմիկ կոլիտից:
Բուժում: ՈԽԿ-ի բուժման մարտավարությունը որոշվում է հաստ աղիքում սկզբնական գործընթացի տեղակայմամբ, դրա տարածվածությամբ, տեղային և համակարգային բարդությունների առկայությամբ: Պահպանողական բուժումն ուղղված է հերթական գրոհի արագ մարմանը, հիվանդության կրկնության և գործընթացի զարգացման կասեցմանը: ՈԽԿ-ի հեռադիր ձևերը՝ պրոկտիտը /վերջնաղեբորբ/ և պրոկտոսիգմոիդիտը, հաճախ բուժվում են ամբուլատոր: Ձախակողմյան և ամբողջական ախտահարմամբ հիվանդները բուժվում են ստացիոնար պայմաններում:

Հիվանդի սննդակարգը պետք է լինի բարձր կալորիականության և ներառի սպիտակուցներով ու վիտամիններով հարուստ սնունդ: Սահմանափակվում են կենդանական ճարպերը, արգելվում է կոշտ բուսական բջջանքը: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել ոչ ճարպոտ ձկնեղեն, միս (տավար, հավ, հնդկահավ, ճագար)՝ խաշած կամ գոլորշու վրա պատրաստված: Չեն սահմանափակվում շիլաները, կարտոֆիլը, ձուն, չորացրած հացը, ընկույզը: Սննդակարգից հանվում են հում մրգերն ու բանջարեղենը: Լակտազային անբավարարության դեպքում հանվում է կաթնամթերքը: ՈԽԿ-ի բուժման սխեմայում օգտագործվող դեղորայքը բաժանվում է երկու խմբի: Առաջին խմբում բազիսային հակաբորբոքային պատրաստուկներն են՝ ամինասալիցիլատներ, կորտիկոստերոիդներ, իմունաճնշիչներ: Մնացած բոլոր պատրաստուկները լրացնում են վերոհիշյալներին: Ամինասալիցիլատների օրական դեղաչափը որոշվում է ՈԽԿ-ի գրոհի ծանրությամբ և դեղորայքի հանդեպ  հիվանդի կլինիկական պատասխանով:

Միջին ծանրության դեպքում սովորաբար  սուր  գրոհի դեպքում նշանակվում է օրական 3-4 գ սուլֆասալազին կամ 1,5-2,0 գ մեսալազին՝ 3-4 անգամ ընդունման ձևով: Ոչ բավարար կլինիկական արդյունքի դեպքում դեղաչափը կարող է կրկնապատկվել, չնայած այդ դեպքում զարգանում են արտահայտված կողմնակի ազդեցություններ: Սուլֆասալազինը արգելափակում է ֆոլաթթվի կոնյուգացիան, այդ պատճառով  ֆոլաթթուն  նշանակվում է  0,002x3 օրվա ընթացքում: ՈԽԿ-ի գրոհը կասեցնելու համար սովորաբար պահանջվում է 3-6 շաբաթ, որից հետո նշանակվում է հակառեցիդիվային բուժում  սուլֆասալազինով՝ օրական 2,0 գ կամ մեսալազինով՝ օրական 1,5 գ: Ձախակողմյան կոլիտի և պրոկտոսիգմոիդիտի բուժման համար հաճախ կիրառվում է Սալոֆալկի կախույթը, որը ներմուծվում է ուղիղ աղիք օրը 1-2 անգամ, օրական դեղաչափն է 2-4 գ՝ պայմանավորված գործընթացի ծանրությամբ: Եթե ուղիղ աղիքի բորբոքային գործընթացը հետանցքից հեռու է 12 սմ-ից ոչ ավելի, նպատակահարմար է օգտագործել սալոֆալկի մոմիկներ, սովորաբար օրվա դեղաչափը 1,5-2,0 գ է:

ՈԽԿ-ի 75-80% դեպքերում ամինասալիցիլատների օգնությամբ հնարավոր է հասնել հիվանդության մեղմացման: ՈԽԿ-ի բուժման ամենաարդյունավետ հակաբորբոքային միջոցները ստերոիդ հորմոններն են, որոնց ազդեցությունը հիվանդության ծանր ձևերի ժամանակ գերազանցում է ամինասալիցիլատներին:
Ստերոիդային բուժման ցուցումներն են՝
- հիվանդության սուր, ծանր և միջին ծանրության ձևերը և արտաղիքային բարդությունների առկայությունը,
- խոցային կոլիտի ձախակողմյան կամ ամբողջական ձևերը՝ ծանր և միջին ծանրության ընթացքով, աղիքում բորբոքային փոփոխությունների ակտիվության III աստիճանի   առկայությամբ (ըստ էնդոսկոպիկ հետազոտության տվյալների),
- քրոնիկական ՈԽԿ-ի դեպքում բուժման մյուս եղանակների անարդյունավետությունը:
   
Ստորև բերված աղյուսակում տրվում է ՈԽԿ-ի սխեման՝ պայմանավորված հիվանդության ծանրությամբ և աղիքում գործընթացի տարածվածությամբ:

Նշանակված դեղաչափն ընդունվում է մինչև կայուն դրական արդյունքի ստանալը՝ 6-8 շաբաթվա ընթացքում: Այնուհետև կատարվում է դեղաչափի իջեցում ՙարագ աստիճանական՚ ձևով՝ յուրաքանչյուր 3-5-րդ օրը 10 մգ-ով: 30-40 մգ-ից սկսած խորհուրդ է տրվում դեղաչափն ընդունել միանվագ, առավոտյան ժամերին, որը գործնականում լուրջ բարդություններ չի առաջացնում: Միաժամանակ նշանակվում են սալոֆալկ կամ սուլֆոսալազին, որոնք ընդունում են մինչև հորմոնների լրիվ վերացումը: 30 մգ-ից հետո պրեդնիզոլոնի դեղաչափի իջեցումը կատարվում է ավելի դանդաղ, շաբաթական 5 մգ-ով, 2-2,5 ամսվա ընթացքում: Այսպիսով, ՈԽԿ-ի ձևով պայմանավորված՝ հորմոնաբուժման ամբողջ ընթացքը տևում է 8-16 շաբաթ: Հեռադիր ձևերի ժամանակ ակտիվության I – II 0-ներում նշանակվում է հիդրոկորտիզոն կաթիլային՝ ուղիղ աղիքի մեջ (per rectum) կամ միկրոհոգնաներով՝  65-125 մգ հիդրոկորտիզոն 50 մլ ֆիզլուծույթում:
   
Խոցային պրոկտիտների /վերջնաղեբորբի/ և սեղմանաբորբերի դեպքում բավարար արդյունք է տալիս պրեդնիզոլոնի մոմիկների (10 մգ) կիրառումը՝ օրական 3-4 անգամ:
Մեծահասակ և միջին տարիքի հիվանդների համար պրեդնիզոլոնի դեղաչափը չպետք է գերազանցի 60 մգ-ը, քանի որ առկա են ուղեկցող հիվանդություններ՝ աթերոսկլերոզ, զարկերակային հիպերթենզիա /գերճնշում/, շաքարային դիաբեթ և այլն: Այդ դեպքում բուժմանը ավելացվում են անոթային պատրաստուկներ՝ տրենտալ, պրոդեկտին և այլն: Հորմոնային բուժումն ուղեկցվում է կողմնային երևույթներով՝ հյուսվածքներում հեղուկի, նատրիումի, քլորիդների կուտակում, զարկերակային հիպերտենզիա, հիպոկալիեմիա, կալցիումի կորուստ, օստեոպորոզ, վեգետատիվ տարբեր խանգարումներ, ածխաջրատային փոխանակության խանգարումներ, մակերիկամային անբավարարություն, ստամոքսի խոցեր, ստամոքս-աղիքային արյունահոսություններ: Նման դեպքերում նշանակվում է համապատասխան ախտանիշային բուժում՝ միզամուղ, հիպոթենզիվ, կալցիումի պատրաստուկներ, անտացիդներ: Ածխաջրատային փոխանակության խանգարումների դեպքում նշանակվում են համապատասխան սննդակարգ, հակադիաբեթիկ հաբեր: Թրոմբոզների կանխարգելման նպատակով մշտապես հսկվում է արյան մակարդելիությունը, նշանակվում են հակաագրեգատներ:
   
ՈԽԿ-ի ծայրահեղ ծանր, կորտիկոստերոիդների հանդեպ կայուն ձևերի դեպքում վերջին ժամանակներս հաջողությամբ կիրառվում է ցիկլոսպորին իմունոճնշիչը, որը ներմուծվում է ն/ե (օրական դեղաչափը 4 մգ/կգ քաշին): ՈԽԿ-ի քրոնիկական, անընդհատ ընթացքի և հորմոնալ կախվածության դեպքում նպատակահարմար է ազաթիոպրինի (օրական 1,5-2,5 մգ/կգ մարմնի քաշին) նշանակումը: Ազաթիոպրինի կամ 6-մերկապտոպուրինի նշանակումը այս դեպքում դրական արդյունք է տալիս. հիվանդների մոտ 60%-ի շրջանում տեղի է ունենում կլինիկական նշանների հետզարգացում, կորտիկոստերոիդների դեղաչափի նվազեցում կամ հանում: ՈԽԿ-ի ժամանակ հաստ աղիքի պատնեշային ֆունկցիայի խախտումը կարող է դառնալ թունահարության համախտանիշի առաջացման պատճառ: Այն կանխարգելելու նպատակով կատարում են համապատասխան համալիր նշանակումներ՝ էուբիոզի վերականգնում, հակաբակտերային բուժում, հեմաբսորբցիա: Միկրոշրջանառությունը բարելավվում է ռեոպոլիգկյուկինի, հեմոդեզի օգտագործմամբ: Սակավարյունության (Hb-ն 90 գ/լ և ցածր) դեպքում ցուցված են արյան փոխներարկումներ, երկաթի պատրաստուկներ:
   
Իմունոլոգիական /վարակամերժական/ խանգարումները կարգավորելու համար նշանակվում են իմունամոդուլյատորներ՝ լևամիզոլ, թիմալին, սակայն դրանց արդյունքը կարճատև է: Նշանակվում են B, C, A, D, K խմբի վիտամիններ, որոնք նպաստում են աղիքների էուբիոզի վերականգմանը: Բուժական համալիրը լրացվում է հոգեմետ միջոցներով՝ սովորական դեղաչափերով: ՈԽԿ-ի գրոհը կասեցնելուց հետո խորհուրդ է տրվում ամինասալիցիլատների պահպանողական դեղաչափեր (սուլֆասալազին՝ 2 գ, մեսալազին՝ 1,5 գ)՝ 6 ամիս ժամկետով: Եթե այդ ժամանակամիջոցում սրացման կլինիկական նշաններ չեն առաջանում, և էնդոսկոպիկ հետազոտությունը արձանագրում է ռեմիսիա,  ապա հակառեցիդիվային բուժումը դադարեցվում է: Իսկ եթե հակառեցիդիվային բուժման ընթացքում հիվանդի վիճակը կայուն չէ, ամինասալիցիլատների դեղաչափը բարձրացվում է, և բուժումը երկարացվում է ևս 6 ամսով: Քրոնիկական անընդհատ ընթացքով ՈԽԿ-ի դեպքում հիվանդները ամինասալիցիլատների մեծ դեղաչափերի մշտական ընդունման կարիք ունեն: Հիվանդների այս խմբին նշանակվում են ցիտոստատիկներ (ազոթիոպրին, 6. մերկապտոպուրին) և ընդմիջվող սխեմաներով կորտիկոստերոիդներ:

ՈՉ ՍՊԵՑԻՖԻԿ ԽՈՑԱՅԻՆ ԿՈԼԻՏԻ
ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԲՈՒԺՈՒՄԸ

ՈԽԿ-ի բուժման վիրաբուժական միջամտություններն անհրաժեշտ են լինում դիտարկումների 5-10 % դեպքում:
Վիրահատությունը ՈԽԿ-ի բուժման արմատական մեթոդ է, բայց ուղեկցվում է հաստ և խթաղու հեռացմամբ, իլեոստոմայի ձևավորմամբ: Վիրաբուժական եղանակի հաշմեցնող բնույթը և պահպանողական բուժման արդյունքները ստիպում են վիրահատության դիմել խիստ ցուցումների դեպքում, որոնք բաժանվում են 3 հիմնական խմբի՝
1)    պահպանողական բուժման անարդյունավետություն (վիրահատված  հիվանդների 65-75%-ը),
2)    ՈԽԿ-ի բարդություններ (դիտարկումների 15-20%-ը),
3)    ՈԽԿ-ն ուղեկցվում է քաղցկեղով (9-12%-ը):

1) Պահպանողական բուժման անարդյունավետություն:
Հիվանդների մի մասի բորբոքային փոփոխությունների առաջընթացը հնարավոր չի լինում կանխել դեղորայքային, այդ թվում նաև հորմոնային միջոցներով (հորմոն՝ կայուն ձև): ՈԽԿ-ի գրոհը, արտահայտված թունահարումը և արյան կորուստը  հյուծում են հիվանդին, առաջացնում նյութափոխանակության ծանր խանգարումներ, սակավարյունություն, սեպտիկ բարդությունների զարգացման վտանգ: Վիրաբուժական եղանակը թույլ է տալիս դադարեցնել կորտիկոստերոիդների օգտագործումը, քանի որ հորմոններով երկարատև բուժումը առաջացնում է ծանր կողմնակի երևույթներ: Երբ հիվանդի վիճակը կայունանում է միայն ստերոիդների բարձր դեղաչափերի հաշվին, և հիվանդությունը կրկնվում է դրանց քանակի նվազման պատճառով,  անհրաժեշտ է վիրահատություն:

2) ՈԽԿ -ի բարդություններ:
ա) Արյունահոսություն:
Արյան կորուստը ուղիղ աղիքի ոչ սպեցիֆիկ խոցային կոլիտի դեպքում սովորաբար կյանքին չի սպառնում: Սակայն, ժամանակին չբուժվելու դեպքում արյունահոսությունը ձեռք է բերում կյանքին սպառնացող բնույթ և ստիպում է վիրահատության մասին  որոշում ընդունել:
Այս դեպքում կարևոր է ճիշտ որոշել հիվանդի՝ կղանքի հետ կորցրած արյան քանակը: Եթե արյան կորուստը օրական 100 մլ-ից  ավելի է, ապա ցուցված է շտապ վիրահատություն:
բ) Հաստ աղիքի տոքսիկ դիլատացիա: Այն առաջանում է հաստ աղիքի պատի գալարակծկանքների դադարեցման հետևանքով, որի պատճառով աղիքի պարունակությունը կուտակվում է, խթաղու լուսանցքը լայնանում մինչև կրիտիկական տրամագիծ (15 սմ):

Դիլատացիան կյանքին սպառնացող ախտանիշ է: Լուծը ուղեկցվում է կղանքի հաճախության նվազմամբ, նկատվում է որովայնի փքվածություն, ուժեղանում է ցավային համախտանիշը, ավելանում են թունահարման ախտանիշները: Ախտորոշման պարզ և արժեքավոր եղանակը որովայնի խոռոչի օրգանների ընթացիկ ռենտգեն հետազոտությունն է, որը ցույց է տալիս խթաղու օդահավաքի աճը: Ըստ լուսանցքի լայնացման՝ տարբերում են հաստ աղիքի տոքսիկ դիլատացիայի երեք աստիճան՝
I՝6-ից 9 սմ,
II՝9-ից 11 սմ,
III՝11-ից 15 սմ:
Լայնացման I աստիճանում կոլոնոսկոպի միջոցով էնդոսկոպիկ եղանակով փորձում են դատարկել աղիքի պարունակությունը: Պահպանողական միջոցառումների անարդյունավետության, լայնացման աճի դեպքերում պետք  է շտապ վիրահատել:
գ) Հաստ աղիքի թափածակում: Այն սովորաբար առաջանում է աճող տոքսիկ դիլատացիայի ժամանակ, երբ նկատվում են աղիքի պատի մեռուկային փոփոխություններ, կամ երբ հիվանդը հրաժարվում է վիրահատությունից: Պետք է հաշվի առնել, որ ինտենսիվ հորմոնային բուժման, հակաբիոտիկների, սպազմոլիտիկների, ցավազրկողների ներմուծման դեպքում հիվանդների շրջանում բացակայում է սնամեջ օրգանների թափածակման ժամանակ զարգացող ՙսուր որովայնի՚ դասական պատկերը:  Այդ պատճառով դժվար է ժամանակին ախտորոշել հիվանդությունը:
Ռենտգեն հետազոտությունը ցույց է տալիս ազատ գազի առկայությունը որովայնի խոռոչում: Վիրահատության հաջողությունը պայմանավորված է հիվանդության՝ ժամանակին  ախտորոշմամբ և որովայնամզաբորբի զարգացման վաղեմությամբ:

3) Քաղցկեղ
Ոչ սպեցեֆիկ խոցային կոլիտով հիվանդների շրջանում հաստ աղիքի քաղցկեղը հանդիպում է ավելի հաճախ, հատկապես երբ հիվանդության վաղեմությունը 10 տարուց ավելի է:
Անբարենպաստ առանձնահատկություններից են քիչ տարբերակվող չարորակ ձևերը, բազմաթիվ մետաստազների արագ գոյացումը, հաստ աղիքի՝ ուռուցքի պատճառով ախտահարված խոշոր օջախը: ՈԽԿ-ի ժամանակ հանդիպում է հաստ աղիքի քաղցկեղի ՙամբողջական ձևը՚, որի դեպքում հյուսվածքաբանական հետազոտությամբ բոլոր հատվածներում հայտնաբերվում է ուռուցքի ներպատային աճը, մինչդեռ աղիքը արտաքնապես կարող է մնալ անփոփոխ:
   
ՈԽԿ-ի դեպքում քաղցկեղի երկրորդային կանխարգելման հիմնական եղանակը հիվանդների ամենամյա դիսպանսեր հսկողությունն է, իսկ հիվանդության ամբողջական ձևերի և 10 տարուց ավելի վաղեմության դեպքում՝ լորձաթաղանթի բազմակի կենսազննումը /բիոպսիան/:
Վիրաբուժական միջամտության ծավալի որոշում: Ոչ սպեցիֆիկ խոցային կոլիտի վիրաբուժական ամենաարդյունավետ եղանակը խթաղու սուբամբողջական մասնահատաումն է՝ իլեոստոմայի և սիգմոստոմայի ձևավորմամբ: Եթե նպատակահարմար չէ պահպանել սիգմայաձև աղիքի հատվածը, ապա կատարվում է կոլէկտոմիա՝ իլեոստոմայի ձևավորմամբ: Ուղիղ աղիքի ծայրատը կարվում է խուլ ձևով: Հետվիրահատական շրջանում հաստ աղիքի պահպանված հատվածը ինտենսիվ բուժում է պահանջում: Կիրառվում են հորմոնային դեղամիջոցներ՝ միկրոհոգնաներով և մոմիկներով, մեսալազին և մետրոնիդազոլ՝ տեղային ձևով, աղիքի սանացիա՝ հականեխիչներով և կապող միջոցների լուծույթներով:
   
Հետվիրահատական ուշ շրջանում՝ 6 ամսից 2-3 տարի ժամկետում, որոշվում է վերականգնողական վիրահատության հարցը:
Հիվանդությունը չկրկնվելու դեպքում անջատված աղիքում ձևավորում են իլեոռեկտալ բերանակցում (հնարավոր է իլեոստոմայով): Երբ ուղիղ աղիքը շարունակաբար նեղանում է, կատարվում է սիգմայաձև և հաստ աղիքի մնացած հատվածների որովայնահետանցքային մասնահատում: Այս դեպքում վերականգնողական փուլը սկսվում է բարակ աղիքից պահեստի ձևավորման (ուղիղ աղիքի ամպուլայի աուտոպրոթեզ) բեռնաթափող իլեոստոմայով իլեոանալ բերանակցման տեղադրման մեջ: Երկու դեպքում էլ բեռնաթափող իլեոստոման փակում են բերանակցման լավացումից 1-6 ամիս հետո: Միանվագ կոլէկտոմիան ուղիղ աղիքի որովայնահետանցքային մասնահատմամբ կիրառվում է զանգվածային աղիքային արյունահոսության դեպքում, երբ արյունահոսության աղբյուրը  ուղիղ աղիքն է: Միջին ծանրության ընթացքի դեպքում, եթե հիվանդի վիճակը  բավարար է, ապա հիվանդության հորմոնակախյալ ձևը նույնպես բուժվում է վիրահատական եղանակով:

Խթաղու  քաղցկեղի և ՈԽԿ-ի համակցման դեպքում ևս կատարում են կոլէկտոմիա ուղիղ աղիքի որովայնահետանցքային մասնահատմամբ, իսկ եթե ուռուցքը տեղակայված է ուղիղ աղիքում, ապա կատարվում է կոլէկտոմիա՝ ուղիղ աղիքի որովայնաշեքային էքստիրպացիայով: Քաղցկեղի դեպքում վիրահատությունը սովորաբար ավարտում են մշտական միափողանի իլեոստոմայի ձևավորմամբ՝ ըստ Բրուկի: Հետվիրահատական բարդություններ: Հիվանդության նախավիրահատական ծանր ելքային վիճակը անդրադառնում է հետվիրահատական շրջանի ընթացքի բարդությունների զարգացմանը (8-10%) և մահացությանը (1,5-2 %):
   
Բարդությունները հաճախ պայմանավորված են հիվանդների հյուսվածքների դանդաղ վերականգմամբ (էվենտրացիա, իլեոստոմայի կարերի անբավարարություն), նկատվում են նաև շճային պերիտոնիտ /որովայնամզաբորբ/, էքսուդատային պլևրիտ /արտաքիրտային թոքամզաբորբ/՝ որպես պոլիսերոզիտի արտահայտություն, որովայնի խոռոչի թարախակույտեր, իլեոստոմայի դիսֆունկցիա, թոքաբորբ:
Կանխատեսում: Ժամանակին վիրահատվելու և ընթացիկ հսկման դեպքում  կանխատեսումը բարենպաստ է: Ուղիղ աղիքի պահպանման դեպքում անհրաժեշտ է ամենամյա հետազոտություն՝ բիոպսիա և չարորակացման հսկում: Հիվանդների մեծ մասը երկար ժամանակ անաշխատունակ են:

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին