1933թ.  Մանգանոթթին  նկարագրել  է  ստորին շրթունքի  կարմիր  երիզի  յուրահատուկ  էռոզիվ  փոփոխություն. որը ունի միտում  ձևափոխվելու  տափակ  բջջային  քաղցկեղի  և  անվանեց   նրան  աբռազիվ  նախաքաղցկեղային  խեյլիտ,  որը ունի  չարորականանալու  մեծ  ունակություն  և  պատկանում  է  օբլիգատային  նախաքաղցկեղների  խմբին: Հանդիպում  է  տղամարդկանց  մոտ  ավելի  հաճախ  50-60  տարեկան  հասակում: 

Էթիոլոգա  և  պաթոգենեզ. Մանգանոթթիի  խեյլիտի  առաջացման  մեջ  նշանակալից  դեր  են  խաղում  հյուսվածքների  տարիքային  սնուցողական  փոփոխությունները  հատկապես  ստորինշրթունքի  վրա  և  արտահայտված  են  այն  անձանց  մոտ,  որոնքունեն  երկրորդային  ադենտիա  կամ  ախտահարված  են  ստորին  ֆրոնտալ  ատամները: Որոշ  մարդկանց  մոտ, որոնքունեն  ախտահարված  տրոֆիկա  ստորինշրթունքի  հատվածում  շատ  արագ  առաջանում  է  դեստրուկտիվ  պատասխան  հակազդում  այնպիսի  գրգռիչների  վրա  ինչպիսինն  են  սուր  և  քրոնիկական  վնասվածքները, ծխելը  և  արևահարությունը:Պաթոգենեզում  որոշակի  նշանակություն ունի  հիպովիտամինոզ  A  և  աղեստամոքսային  ուղու  ախտահարումը:

Կլինիկակն  պատկեր. Բազմատեսակ  է, առհասարակ  ախտահարումը  ներկայացված  է  օվալ  կամ  տձև  էռոզիայով  հաճախակի  հարթ  ողորկված  մակերեսով,որը  ունի  հագեցած  կարմիր  գույն:Որոշ  դեպքերում  էռոզիան  ծածկված է  թափանցիկ  բարակացած  էպիթելով:Բավական  հաճախակի  էռոզիայի  մակերեսին  առաջանում  են  կեղևներորոնց  հեռացման  դեպքում  կարող  է  առաջանալ  մի  փոքր  արյունահոսություն: Այն  ժամանակ  երբ  էռոզիաները  զրկված  են  կեղևիկներից  նրանց  թեթևակի  վնասվածքները  չեն  առաջացնում  արյունահոսություն:Էռոզիայի   հիմքում  և  նրա  շուրջը  բացակայում  է  հյուսվածքների  խտացումը:Մի  շարք  հիվանդների  մոտջ  էռոզիան  տեղակայվում  է  թեթև  հիպերեմիկ  և  ներսփռված  հիմքի  վրա  և  այդ  դեպքում  բորբոքումը  տարածվում  է  1-1.5 սմ  էռոզիայի  սահմաններից, սակայն  երբեմն  բորբոքային  պրոցեսը  կարող  է  ունենալ  տարածուն  բնույթ:Այդ  ֆոնայն  բորբոքումը  ներկայացված  է  ոչ  մեծ  կանգային  հիպերեմիայի  և  կարմիր  երիզի  ներսփռանքի  տեսքով: Մանգանոթթիի խեյլիտի  ժամանակ  բնորոշ  է  փոփոխական   ֆոնային  բորբոքում, որը  հանդիսանում  է  տարբերակիչ նշան:Առհասարակ  առկա  է  մեկ  էռոզիա  հազվադեպ  երկու  ավելի  հազվադեպ  երեք:Մի  շարք  հիվանդների  մոտ  էռոզիան  առաջանալով  գոյատևում  է  երկարատև  կարող  է  քիչ  մեծանալ  այնուհետև  ենթարկվում  է  ինքնակա ¥ սպոնտան¤  էպիթելավորման,  որիցհետո  արագկրկնվում  են  նույն  կամ  մի  այլ  հատվածում:

Հիստոլոգիական  պատկեր. Բնորոշ  է  էպիթելի  դեֆեկտ, որը  լցոնված  է  խիտ  տարածուն  ներսփռանքով  բաղկացած  լիմֆոցիտներից,  հիստիոցիտներից,  պլազմատիկ  բջիջներից,  և  լաբրոցիտներից:Էռոզիայի  եզրերին  էպիթելը  կարող  է  լինել  պրոլիֆերացված  կամ  էլ  ապաճած,սակայն  տեղտեղիրենից  տարածվում  են  էպիթելյար  ձգաններ:Փշաձև  բջիջներըտեղտեղ  (պրոլիֆերատների  շրջանում)  ունեն  տարբեր  աստիճանի  արտահայտված  դիսկոմպլեքսացիա  և  ատիպիկություն:Մաշկի  խորքում  առկա  է  շարակցական  հյուսվածքի  գերաճ: Օջախային  ներսփռանքները, որոնք  բաղկացած  են  լիմֆոցիտներից, հիստիոցիտներից,  պլազմատիկ  բջիջներից,  և  լաբրոցիտներից  տեղակայվում  են  խիստ  լայնացած  արյունային  և  ավշային  անոթների  շուրջը: Ընթացքը.  Սրընթաց,  քրոնիկական, շարունակվող  պատճառային  գործոնի  ազդեցության  տակ  խեյլիտը  վերափոխվում  է  քաղցկեղի  տարբեր ժամանակահատվածներում  ( 3 ամսից  մինչև  30  տարի): Ճիշտ  բուժումը  անգամ  կոնսերվատիվ  թերապիան  կարող  են  բերել  ապաքինման:

Ախտորոշում. Հիմնված  է  կլինիկական  տվյալների  վրա  կասկածելի  դեպքերում  հիստոլոգիական  ուսումնասիրությունների  վրա:

Տարբերակիչ  ախտորոշում. Տարբերակում  են  կարմիր  գայլախտի  և  կարմիր  տափակ  որքինի   էռոզիվ  ձևերից, լեյկոպլակիայից, բշտախտից, բազմաձև  էքսուդատիվ  էրիթեմայից  և  հերպետիկ  էռոզիայից:Էռոզիվ - խոցային կարմիր  գայլախտի  ժամանակ  բացի  էռոզիայից նկատվում  է  արտահայտված  կանգային  էրիթեմա,  հիպերկերատոզ, սպիային   ապաճ:Կարմիր  տափակ  որքինի  էռոզիվ-խոցային  ձևի  ժամանակ  անպայման  առկա  են  մանր  սպիտակամոխրագույն  պապուլաներ  առաջացնելով  նուրբ  նկարագծեր  ինչը  բացակայում  է  Մանգանոթթիի  խեյլիտի  դեպքում: Բշտախտին  բնորոշ  է  Նիկոլսկու  դրական  սիմպտոմը, քսուքներում  առկա  են  ականտոլիտիկ  բջիջները,  ախտահարվում  է  ոչ  միայն  շրթունքների  կարմիր  երիզը  այլ  նաև  բերանի  խոռոչի  լորձաթաղանթը:Էքսուդատիվ  էրիթեման  տարբերվում  է  սուր  սկզբով, վառ  կարմիր  էրիթեմայով  և  այտուցվածությունով  կարմիր  երիզի  և  բ.խ.լ.-ի  շրջանում,արտահայտված  ցավոտություն:
Հերպետիկ  էռոզիային  բնորոշ  է  բազմացիկլիկ  ուրվագիծ, էրիթեմայի  մակերեսի  շուրջը  այտուցվածության  առկայություն  նաև  կարճատև  ցանավորում, որը  բացակայում  է  Մանգանոթթիի  խեյլիտի  դեպքում:

Բուժումը. Վերացնում  ենք  կամ  թուլացնում  ենքգրգռողգործոնները- աղեստամոքսային  ուղու  պաթոլոգիայի  բուժում, օդերևութաբանական  և  գլանդուլյար  խեյլիտի  բուժում, էռոզիաների  էպիթելավորումը  խթանող  նյութերի  օգտագործում:Մեծ  նշանակություն  է  տրվում  բերանի  խոռոչի  սանացիային  և  պրոթեզավորմանը:Եթե  ցիտոլոգիական  հետազոտության  ժամանակ  չարորակացումը  չի  դրսևորվում,  ապա  վիրաբուժական  միջամտությունից  առաջ  կարելի  է  անցկացնել  2-3  ամսվա  ընթացքում  ընդհանուր  և  տեղային  կոնսերվատիրվ  բուժում: Արդյունավետ  է  վիտամին A  խտահանքի  օգտագործումը  10  կաթիլ  օրը  3  անգամ  ներքին  և  արտաքին  ընդունման  համար, տեղային  օգտագործում  ենք  հորմոնալ  քսուքներ, 5% մեթիլուրացիլային, սոլկոսերիլային  քսուքներ, կոմպլամինա  կամ  նիկոտինաթթուներ,  ներոբոլ  և  այլ  միջոցներ, որոնք  կանխում  են  օրգանիզմի  ծերացումը  և  լավացնում  են  դեմքի  փափուկ  հյուսվածքների  արյան  մատակարարումը: Բորբոքային  պրոցեսի  առկայության  դեպքում  նշանակում  են  կորտիկոստերոիդային  և  դիբիոմիցինային  քսուքներ: Չարորակացման  դեպքում  կատարում  են  ախտահարված  օջախի  վիրաբուժական  հեռացում  առողջ  հյուսվածքների  սահմանում  հետագա  հիստոլոգիական  հետազոտություններով:

 

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին