Հիշպրունգի հիվանդությունը ներպատային նյարդային համակարգի բնածին արատ է, որն արտահայտվում է ամբողջ հաստ աղիքի կամ դրա հատվածի միջմկանային ցանցի հանգույցների բացակայությամբ կամ քանակի նվազմամբ և  դրանից վեր հատվածների զգալի լայնացմամբ, գերաճով: Հիվանդությունը անվանվել է դանիացի մանկաբույժի պատվին, որն առաջին անգամ 1887թ. նկարագրել է երկու հիվանդի հաստ աղիք՝ քրոնիկական  լայնացմամբ և ինքնուրույն կղման բացակայությամբ:

Ախտապատճառ: Հաստ աղիքի ներպատային նյարդային համակարգի բնածին թերզարգացման պատճառը մինչ այժմ անհայտ է: Արատի հաճախականությունը նորածինների մոտ համեմատական կարգով 1:4000 – 1:5000 է: Տղաների մոտ այդ արատը  4-5 անգամ ավելի հաճախ է հանդիպում, քան աղջիկների մոտ: Այն  ժառանգաբար չի փոխանցվում, սակայն Հիշպրունգով հիվանդ ծնողներից սերունդների մոտ արատի առաջացման ռիսկի գործոնը  3-4% է:

Ախտաբանական անատոմիա: Հիշպրունգի հիվանդության ժամանակ հաստ աղիքի մակրոսկոպիկ փոփոխությունները այնքան բնորոշ են, որ միայն դրա տեսքը թույլ է տալիս ճիշտ ախտորոշել: Տիպիկ դեպքերում ըստ արտաքին տեսքի՝ հաստ աղիքը կարելի է բաժանել երեք մասի: Մոտակա /պրոքսիմալ/ հատվածները  /կույր աղիք, վերել խթաղի և լայնական խթաղու առաջին երրորդական / չեն ձևափոխվում: Փքվածքները պահպանված են, ժապավենները լավ արտահայտված, աղիքի լարվածությունը սովորական է,  գույնը և անոթային պատկերը  բնականոն են: Լայնական խթաղու մոտավորապես միջին հատվածից սկսվում է դրա լուսանցքի աստիճանաբար լայնացումը: Ձախ հատվածների պատը, հատկապես սիգմայաձև խթաղու, կտրուկ հաստացած է, տրամագիծը որոշ դեպքերում հասնում է 15-20սմ-ի: Փքվածքները բացակայում են, իսկ ժապավենները այնքան են լայնանում, որ ներկայացնում են երկայնական մկանների լիարժեք շերտ: Լուսանցքում շոշափվում է մեծ քանակի պարունակություն: Այս բոլոր փոփոխությունները հիվանդների մոտ  տարբեր մակարդակներում` հեռադիր սիգմայաձև խթաղու, ռեկտոսիգմոիդ կամ ուղիղ աղիքի վերին ամպուլյար հատվածում,  կտրուկ ընդհատվում են: Շատ անգամ այս փոփոխությունները որովայնի խոռոչի կողմից տեսանելի չեն, քանի որ ծածկված են կոնքային որովայնամզով: Նշված երրորդ մասում հաստ աղիքը, պահպանելով իր բոլոր մակրոսկոպիկ նշանները, նեղացած է ոչ միայն ի համեմատ լայնացած հատվածի, այլ նաև նորմայի:

Որոշվում են նաև երեք տեսակի մակրոսկոպիկ փոփոխությունների պատկերներ: Առաջին հատվածում հաստ աղիքը  բնականոն է. պատի բոլոր շերտերը և կազմությունները լիովին զարգացած են, հստակ որոշվում են մեյսներյան և աուէրբախյան /միջմկանային/ նյարդային ցանցերը: Երկրորդ հատվածում հայտնաբերվում են կոպիտ փոփոխություններ, հատկապես աղիքի պատի մկանային շերտում, որտեղ մկանաթելերի գերաճից զատ դիտվում է արտահայտված ճարպային  դիստրոֆիա/տարաճում/: Աղիքային պատի բոլոր շերտերում նկատվում են զգալի փոփոխություններ: Երրորդ՝  հաստ աղիքի հեռադիր հատվածում, առավել փոփոխություններ են հայտնաբերվում միջպատային նյարդային ցանցերի տեղում` ընդհուպ միջմկանային և ենթալորձային ցանցերի  բացակայություն: Հանգույցների փոխարեն որոշվում են միայն նյարդախրձերի անկակղան փնջերը: Հաճախ նյարդային ցողունները խոշոր են, չեն առաջացնում ցանցեր: Որոշ դեպքերում հանգույցներ հայտնաբերվում են, սակայն դրանց մեջ չկան նյարդային բջիջներ: Հիպոգանգլիոզի ժամանակ միջմկանային ցանցում հանդիպում են եզակի վատ ձևավորված հանգույցներ, որոշ դեպքերում  դրանք մինչև իսկ նյարդային բջիջներ չեն պարունակում:

Ախտածնություն: Հիվանդության կլինիկական պատկերի հիմքում ընկած է հաստ աղիքի ագանգլիոնար /կամ հիպոգանգլիոնար/ հատվածի դատարկման /էվակուատոր/ գործունեության բացակայությունը կամ կտրուկ անկումը: Այդ պատճառով աստիճանաբար, իսկ երեխաների մոտ մեծ ագանգլիոնար տարածքի դեպքում ծնվելուց անմիջապես հետո պարունակության կանգ է նկատվում վերին հատվածներում, այսինքն աղիքային անանցելիություն: Հեռադիր ողղությամբ աղիքի պարունակությունը դուրս մղելու մշտական փորձերը նպաստում են  աղիքի  նախ մկանային կազմության գերաճին, իսկ հետո դրանց սկլերոզին և շարակցական հյուսվածքով փոխարինմանը: Դրա հետևանքով աղիքի այս հատվածը ևս ունակ չէ կատարելու դատարկման գործողությունը: Իսկ գազերի, կղանքային զանգվածների մշտական կուտակումը նպաստում է  դրա լայնացմանը /մեգակոլոն/, որն ավելի է խորացնում ախտաբանական գորըծնթացը: Ձևավորվում է հաստաղիքային քրոնիկական անանցելիություն, որն առաջացնում է մշտական թունավորում և բազմաօրգանային անբավարարություն:

Դասակարգում: Ագանգլիոզի տարածվածությունը հաստ աղիքում տատանվում է մի քանի սանտիմետրից / ուղիղ աղիքի վերհետանցքային մաս/ մինչև ամբողջական ախտահարում: Վերջին դեպքում ագանգլիոզը ուղեկցվում է ոչ թե մեգակոլոնով, այլ մեգաիլեումով:
Ըստ ագանգլիոնար հատվածի տարածվածությանª տարբերում են հետևյալ ձևերը`
-    վերհետանցքային,
-    ռեկտալ,
-    ռեկտոսիգմոիդալ,
-    ձախակողմյան,
-    ենթաամբողջական /սուբտոտալ/,
-    ամբողջական /տոտալ/:

Հիշպրունգի հիվանդությանը բնորոշ է ագանգլիոզի պարտադիր տարածումը հեռադիր  ուղղությամբ մինչև ներքին սեղման: Հատվածային ագանգլիոզի դեպքերը շատ հազվադեպ են:
Երեխաների մոտ հաճախ հայտնաբերվում են ագանգլիոզի տարածական ձևեր /ռեկտոսիգմոիդ/, մեծահասակների մոտ` ավելի կարճ հատվածներ /ռեկտալ/: Միևնույն ժամանակ մեծահասակների մեգակոլոնի տարածքը բավականին մեծ է, քան երեխաներինը և զբաղեցնում է հաստ աղիքի 2/3-ից ավելին:

Կլինիկա: Հիվանդության ամենավաղ և հիմնական արտահայտությունը հաստ աղիքի դատարկման դժվարացումն է, ընդհուպ  ինքնուրույն կղման լրիվ բացակայությունը: Կղման բացակայությունը դիտվում է նորածնության շրջանից կամ մի փոքր ուշ: Դրան  անմիջապես  միանում է որովայնի փքվածությունը՝ որոշ դեպքերում ստանալով արտահայտված բնույթ:
Մեծահասակ հիվանդների առաջատար կլինիկական ախտանիշներն ևս  ինքնուրույն կղման բացակայությունն և փքվածությունն են: Մյուս ախտանիշների առաջացումը` որովայնի ցավերը, սրտխառնոցը, ախորժակի բացակայությունը պայմանվորված են քրոնիկական աղիքային անանցելիության տևողությամբ և դրա վերացման միջոցների արդյունավետությամբ: Հաճախ սովորական պահպանողական միջամտությունները` մաքրող հոգնաները, լինում են անարդյունավետ: Աստիճանաբար լայնացած հատվածներում ձևավորվում են կղանքային քարեր, որոնք առանձին դեպքերում հասնում են 20-25-30սմ տրամագծի:

Լայնացած, լարվածությունից զրկված աղիքը գազերի մշտական կուտակման վայր է: Այդ պատճառով էլ փքվածությունը  մեծահասակների շրջանում Հիշպրունգի հիվանդության  մշտական ախտանիշներից մեկն է: Փքվածությունը և խթաղու լայնացումը աստիճանաբար  առաջացնում են որովայնի և կրծքավանդակի ձևափոխում: Զգալիորեն մեծանում են փորի չափսերը, բացվում է կողային անկյունը, ինչպես թոքի էմֆիզեմայի ժամանակ: Որովայնի շոշափման ժամանակ որոշվում է կղանքային զանգվածների կուտակում, հատկապես խթաղու ձախ հատվածներում: Հիվանդների մի մասի մոտ կղման երկարատև բացակայության  դեպքում  հանկարծակի դիտվում է անզուսպ լուծ՝ շատ անգամ ուղեկցվելով զարկերակային ճնշման անկմամբ: Այսպես կոչված արտասովոր /պարադոքսալ/ լուծերը պայմանավորված են չդատարկվող աղիքների բորբոքային գործընթացով՝ դրանցում առաջացնելով կղանքային խոցեր և արտահայտված դիսբակտերիոզ:

Հիվանդության զարգացման բնույթը, հարաբերական բարենպաստ ընթացքի տևողությունը պայմանավորված են մի շարք հանգամանքներով: Դրանք առաջին հերթին որոշվում են արատի տարածքի երկարությամբ, տվյալ արատի արտահայտվածության /ագանգլիոնար, հիպոգանգլիոնար/ աստիճանով, օրգանիզմի և հաստ աղիքի փոխհատուցման հնարավորություններով, ինչպես նաև անցկացվող բուժական միջամտությունների արդյունավետությամբ: Հիվանդության ընթացքը կարելի է առանձնացնել երեք փուլի` փոխհատուցված, ենթափոխհատուցված և չփոխհատուցված: Պետք է նշել, որ մեծահասակ հիվանդները դիմում են բժշկի հիմնականում  ենթա- և չհատուցված փուլերում, երբ լուծողականները և մաքրող հոգնաները հաստ աղիքը լիարժեք չեն դատարկում:

Ախտորոշում: Հիշպրունգի հիվանդության ախտորոշումը մեծահասակների շրջանում հիմնվում է անամնեզի /վերհուշություն/ մանրակրկիտ ուսումնասիրության, կլինիկական ախտանիշների, ռենտգեն, էնդոսկոպիկ և ֆունկցիոնալ մեթոդների արդյունքների վրա: Հիշպրունգի հիվանդությանը բնորոշ է փորկապության առաջացումը նորածնային կամ վաղ մանկական հասակում: Մեծ նշանակություն ունեն հիվանդի զննման արդյունքները /Հիշպրունգի հիվանդության ախտանիշները վերը նկարագրված են/: Կարևոր ախտորոշիչ նշանակություն ունեն ուղիղ աղիքի մատնային հետազոտությունը և ռեկտոռոմանոսկոպիան: Հիշպրունգի հիվանդության ժամանակ սեղմանի լարվածությունը պահպանված է կամ մինչև անգամ մի փոքր բարձրացած, ուղիղ աղիքի ամպուլյար հատվածը բնականոն է և չի պարունակում կղանքային զանգվածներ:

Ռեկտոռոմանոսկոպիայի ժամանակ նկատվում է գործիքի դժվարությամբ անցնելը ուղիղ աղիքի հեռադիր հատվածներով կամ ամբողջ ուղիղ աղիքով: Դրանից հետո ռեկտոսկոպի փողակը ընկղմվում է կտրուկ լայնացած վերին հատվածներում, որոնք պարունակում են կղանքային զանգվածներ, չնայած որ աղիքը  նախապատրաստվել է հետազոտմանը:
Դժվար է գերագնահատել ռենտգենաբանական մեթոդի դերը, հատկապես իրիգոսկոպիան: Սակայն այս եղանակով ոչ փորձառու մասնագետը հաճախ սխալ ախտորոշում է կատարում: Գլխավոր սխալը հաստ աղիքի հեռադիր հատվածների վիճակի ոչ բավարար գնահատականն է: Ռենտգենաբանի ամբողջ ուշադրությունը կենտրորանում է լայնացած հատվածների բնութագրմանը: 
Այնինչ առկա որոշ նշաններ վկայում են Հիշպրունգի հիվանդության  մասին.
-    բնականոն կամ մի փոքր նեղացած ուղիղ աղիքի լուսանցք,
-    կտրուկ անցում նորմալ հեռադիրից դեպի հաստ աղիքի լայնացած հատված,
-    լայնացած հատվածների պատի հաստացման նշաններ, փքվածքների բացակայություն,
-    հաստ աղիքի պարունակության առկայություն լայնացած հատվածներում, այդ թվում՝ կղանքային քարերի :

Այս ախտանիշների հայտնաբերման ժամանակ չի կարելի դիմել բարիումի կախույթահեղուկով տեղաշարժի հետազոտությանը, քանի որ դա կարող է դժվարացնել հաստ աղիքի դատարկումը:
ՈՒղիղ աղիքի ստորին ամպուլյար հատվածի կարճ ագանգլիոնար գոտու հայտնաբերման համար անհրաժեշտ է կիրառել բազմադիրքային պրոկտոգրաֆիա: Կոլոնոսկոպիան չի տալիս ոչ մի լրացուցիչ տեղեկություն Հիշպրունգի հիվանդության հայտնաբերման համար, սակայն այս հետազոտությունը անհրաժեշտ է մեծահասակների մոտ հնարավոր ուռուցքները բացառելու համար:
Հաստ աղիքում ագանգլիոնար գոտու առկայության ստույգ նշան է բացասական ռեկտոանալ ռեֆլեքսը:  Նորմայում ուղիղ աղիք օդ փչելիս ներքին սեղմանը թուլանում է: Հիշպրունգի հիվանդության ագանգլիոնար ձևի ժամանակ ներքին սեղմանի թուլացում տեղի չի ունենում, կամ  այն մինչև անգամ կրճատվում է: Ցավոք, այս նշանը չի որոշվում հիպոգանգլիոզի ժամանակ: Այդ պատճառով մեծահասակների  շրջանում ստույգ ախտորոշման նպատակով պետք է կիրառել ուղիղ աղիքի շերտավոր բիոպսիա /կենսազզնում /ատամնավոր գծից 3-4սմ բարձրության վրա /Սվենսոնի բիոպսիա/: Բիոպսիայի նպատակն է որոշել ներպատային նյարդային համակարգի կառուցվածքը, այսինքն միջմկանային ցանցերի հանգույցների առկայությունը: Հանգույցների բացակայությունը կամ  դրանց զգալի պակասը վկայում են Հիշպրունգի հիվանդության մասին:
Հաստ աղիքի ագանգլիոնար գոտու հայտնաբերման ստույգ մեթոդ է  լորձաթաղանթում ացետիլխոլինէստերազայի հյուսվածքաքիմիական որոշումը: Մեթոդի  հիմքը այն , որ ագանգլիոնար գոտում նյարդային թելերի ընդհատման և հանգույցների բացակայության / այսինքն ադրեներգիկ սինապսների/ հիման վրա տեղի է ունենում ացետիլխոլինի մշտական դուրս բերում: Պարասիմպաթիկ համակարգում  որպես փոխհատուցման ռեակցիաª ի պատասխան ավելանում է ացետիլխոլինէստերազային ակտիվությունը: Հիպոգանգլիոնար գոտում այս գործընթացը թույլ է արտահայտված, որը դժվարացնում է դրա հայտնաբերումը:

Տարբերակիչ ախտորոշում: Հիշպրունգի հիվանդությունը պետք է տարբերակել առաջին հերթին մեգակոլոնի այլ ձևերից և տեսակներից` խցանող, հոգեծին, էնդոկրին, թունավոր: Մեծահասակների մոտ հաճախ հնարավոր չէ պարզել հաստ աղիքի լայնացման պատճառը: Նման դեպքերը պետք է դասակարգել որպես իդիոպաթիկ մեգակոլոն:
Հիշպրունգի հիվանդության ախտորոշման թված բոլոր մեթոդները կիրառվում են նաև մեգակոլոնը տարբերակելու համար: Միևնույն ժամանակ հաստ աղիքի քրոնիկական լայնացման պատճառները հայտնաբերելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել էնդոկրին համակարգը և հոգեծին ոլորտը, բացառել հնարավոր թունավոր ազդեցությունը կամ զանազան մեխանիկական պատճառները: Տարբերակիչ գործընթացը որոշ դեպքերում տևում է շաբաթներ և մինչև անգամ ամիսներ: Ախտորոշման ճշգրտումը թույլ է տալիս խուսափել ավելորդ, իսկ որոշ դեպքերում հաշմանդամություն առաջացնող վիրահատություններից:

Բուժում: Հիշպրունգի հիվանդության բուժման նպատակն է հաստ աղիքի պարունակության դատարկման կանոնավորումը: Դրան կարելի է հասնել միայն ագանգլիոնար գոտու հեռացմամբ կամ անջատմամբ, եթե հաստ աղիքի վերին հատվածները չեն գտնվում չփոխհատուցված վիճակում, ինչպես օրինակ` վաղ մանկական հասակի հիվանդների մոտ:

Մեծահասակների հաստ աղիքի լայնացած հատվածները գտնվում են չփոխհատուցված վիճակում և ունակ չեն իրագործելու աղիքային պաունակության դատարկումը,  ինչպես  ագանգլիոնար գոտին: Այդ պատճառով վիրահատության ժամանակ  անհրաժեշտ է լինում մասնահատել ոչ միայն ագանգլիոնար գոտին, այլ նաև լայնացած հատվածները: Դա նշանակում է, որ որոշ դեպքերում  պետք է հեռացնել ոչ միայն ամբողջ ուղիղ աղիքը, այլ նաև խթաղին: Այդպիսի վիրահատության հետևանք է մշտական իլեոստոմայի ձևավորումը կամ իլեոանալ բերանակցումը, որը ցանկալի չէ հիվանդի հետագա վերականգման /ռեաբիլիտացիայի/ տեսանկյունից: Վիրահատական մեթոդի ընտրության համար մեծ նշանակություն է ունենում հիվանդի ընդհանուր վիճակը, որը  կտրուկ թուլացած է քրոնիկական  թունավորման հետևանքով:

Ինչպես երեխաների, այնպես էլ մեծահասակների շրջանում կիրառվում է  վիրաբուժական մարտավարության մի քանի տարբերակ: Միափուլանի վիրահատություն` ագանգլիոնար գոտու հեռացում, հաստ աղիքի լայնացած հատվածների մասնահատում՝ անալ դեֆեկացիայի վերականգնումով, և բազմափուլանի բուժում, երբ թվարկած վիրաբուժական միջամտության ծավալը բաժանվում է մի քանի փուլի: Տարբերակներից մեկը առաջին փուլում ձևավորում է միայն կոլո- կամ հազվադեպ` իլեոստոմա քրոնիկական աղիքային անանցելիությունը վերացման համար: Իսկ  հետագայում  կատարվում է մասնահատում և աղիքային պարունակության բնական տեղաշարժի վերականգնում: Մյուս տարբերակի ժամանակ հնարավոր է սկզբում միայն ագանգլիոնար գոտու և չփոխհատուցված հատվածների հեռացում կոլոստոմայի ձևավորմամբ, իսկ հետանցքային կղազատման վերականգնումը կատարվում է հաջորդ փուլով:

Այսպիսով, Հիշպրունգի հիվանդության վիրաբուժական մարտավարությունը որոշվում է `
-    ագանգլիոնար գոտու երկարությամբ,
-    լայնացած չփոխհատուցված հատվածների տարածականությամբ,
-    հիվանդի ընդհանուր վիճակով:

Հիշպրունգի հիվանդության արմատական բուժման մեջ մեծ կիրառում են ստացել Սվենսոնի, Դյուամելի և Սոավեի մեթոդները: Մեծահասակների բուժման գործում արդյունավետ է Դյուամելի մեթոդի ձևափոխված տարբերակը: Ձևափոխման էությունը երկփուլանի վերհետանցքաին ռետրոռեկտալ կոլոռեկտալ բերանակցման ձևավորումն  է՝  թողնելով ագանգլիոնար գոտու ծայրը 6-7սմ-ից ոչ ավելի: Այս մեթոդը կանխարգելում է ներքին հետանցքային սեղմանի վնասումը, ակամա կղման առաջացումն ու կոլոռեկտալ բերանակցման անբավարարության և դրանից բխող բոլոր բարդությունների զարգացումը:

Կանխատեսում: Երկարատև ընթացքով Հիշպրունգի հիվանդության վիրահատական բուժման ելքը  ավելի քան 80% դեպքերում բարեհաջող է:

 

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին