Բարակ աղիքային դիվերտիկուլԲարակ աղիքային դիվերտիկուլյոզը կլինիկական հասկացողություն է, որին բնորոշ է աղու պատի կամ նրա լորձաթաղանթի բազմաթիվ կույր պարկանման արտափքումների առաջացումը աղու պատի թույլ հատվածներով: Բարակ աղիքային դիվերտիկուլները շատ ավելի հազվադեպ են, քան հաստ աղիքային դիվերտիկուլները:

Էպիդեմիոլոգիան - Դուոդենալ դիվերտիկուլները մոտ 5 անգամ ավելի հաճախ են, քան աղիճ աղու և զստաղու դիվերտիկուլները: Իրական հաճախականությունը հայտնի չէ, քանի որ նրանք բոլորն էլ հիմնականում ասիմպտոմատիկ են:  Դուոդենալ դիվերտիկուլների հաճախականությունը ըստ հերձման տվյալների կազմում է 6-22%:  Աղիճ աղու դիվերտիկուլներ շատ ավելի հազվադեպ են, 0.5%-ից պակաս՝ աղեստամոքսային տրակտի վերին հատվածների ռենտգենաբանական քննությունների տվյալներով և 0.3-1.3%՝ հերձման տվյալներով:
Դուոդենալ դիվերտիկուլներ միևնույն հաճախականությամբ են հանդիպում տղամարդկանց և կանանց մոտ, տղամարդկանց քիչ գերակշռություն կա յեյունո-իլեալ դիվերտիկուլների դեպքում:
Դուոդենալ դիվերտիկուլների մեծ մասը հայտնաբերվում են 50 անց անձանց մոտ, այն դեպքում երբ յեյունո-իլեալ դիվերտիկուլները հիմնականում հայտնաբերվում են 60-70 տարեկանից հետո: Նկարագրված են դեպքեր նաև ավելի երիտասարդ տարիքում:

Էթիոպաթոգենեզը - Հիվանդության պատճառը հայտնի չէ: Կարծիքներ կան, որ հիվանդությունը զարգանում է պերիստալտիկայի խանգարումների, ինտեստինալ դիսկինեզիայի և ներաղիքային ճնշման բարձրացման հետևանքով: Արդյունքում դիվերտիկուլներ են առաջանում աղու միջընդերային եզրի մոտ, որտեղ միջընդերային անոթները մտնում են բարակ աղու պատի մեջ:
Դիվերտիկուլներ ըստ անատոմիական կառուցվածքի դասակարգվում են որպես իսկական և կեղծ: Իսկական դիվերտիկուլները կազմված են  աղու պատի բոլոր շերտերից, տեղակայված են աղու հակամիջընդերային եզրին, իսկ կեղծ  դիվերտիկուլները իրենցից ներկայացնում են աղու լորձաթաղանթի և ենթալորձային շերտի ճողվածքանման արտափքումներ և աղու պատի բոլոր շերտերը փաստացի չեն պարունակում, տեղակայված են աղու միջընդերային եզրի շրջանում: Մեկելյան դիվերտիկուլն իսկական դիվերտիկուլ է:
Կեղծ ձեռքբերովի դիվերտիկուլների զարգացմանը նպաստում են հետևյալ ռիսկի գործոնները`
•    Բջջանյութով աղքատ սնունդ
•    Ճարպոտ սնունդ
•    Մեծ տարիք
•    Համակարգային սկլերոզ
•    Վիսցերալ միոպաթիաներ
•    Վիսցերալ նեյրոպաթիաներ

Դասակարգումը - Դիվերտիկուլները կարող են դասակարգվել որպես ներլուսանցքային և արտալուսանցքային, բնածին և ձեռքբերովի, եզակի և բազմակի: Ներլուսանցքային  դիվերտիկուլները  և Մեկելյան դիվերտիկուլը բնածին են:  Արտալուսանցքային դիվերտիկուլներ կարող են հայտնաբերվել տարբեր անատոմիական շրջաններում, և ըստ այդմ կոչվում են դուոդենալ, յեյունալ, իլեալ, կամ յեյունո-իլեալ  դիվերտիկուլներ:

Կլինիկական պատկերը - Բարակ աղու դիվերտիկուլներով հիվանդների մեծ մասի մոտ հիվանդությունն ասիմպտոմատիկ է:   Հիվանդությունը կլինիկորեն արտահայտվում է միայն բարդությունների զարգացման դեպքում:  Ամենաբնորոշ ախտանիշներն են՝ ոչ սպեցիֆիկ էպիգաստրալ ցավը և փքվածության զգացումը:  Բարդությունների  հաճախականությունը կազմում է 10-12% դուոդենալ դիվերտիկուլյոզի և 46% յեյունալ դիվերտիկուլյոզի դեպքում: Այդ բարդություններն են.

•    Դիվերտիկուլյար ցավ – առակ է ցավ  որովայնում  այլ բարդությունների բացակայության պարագայում  (կարող է լինել բարակ աղու դիվերտիկուլյոզի միակ արտահայտությունը)
•    Արյունահոսություն  - հեմատեշեզիա, մելենա, կամ թաքնված արյունահոսություն, որը բերում է երկաթի դեֆիցիտի  
•    Դիվերտիկուլիտ  - առկա է տենդ և տեղային լարվածություն՝  կապված բորբոքման հետ
•    Աղիքային անանցանելիություն (ոլորում, կղանքային քարեր, ինվագինացիա) – առկա են կծկումային ցավեր որովայնում, փորափքանք, գազերի և կղանքի բացակայություն, սրտխառնոց, փսխում: 
•    Թափածակում  և տեղային թարախակույտի ձևավորում  - Տենդ, որովայնային  ցավ՝ զուգակցված պերիտոնիտի ախտանիշների հետ կամ առանց դրա:

Ախտորոշումը – Ֆիզիկալ քննություն - Ֆիզիկալ քննության տվյալները նույնպես կապված են վերը նշված բարդությունների հետ: Կախված թե ինչպիսի բարդություն է զարգացել, հնարավոր է հայտնաբերել որովայնի փքվածություն, տեղային կամ դիֆուզ մկանային լարվածություն, ռեկտալ արյունահոսություն, մելենա:

Լաբորատոր քննությունները - Լաբորատոր քննությունները բարակ աղու դիվերտիկուլյոզի ախտորոշման գործում ինֆորմատիվ չեն: Լեյկոցիտների քանակի աճ է նկատվում  դիվերտիկուլիտի ժամանակ: Հեմոգլոբինի և հեմատոկրիտի ցուցանիշները  իջնում են սուր կամ քրոնիկ արյունահոսությունների ժամանակ:

Ճառագայթային ախտորոշումըԲարակ աղիքային դիվերտիկուլյոզ
•    Որովայնի և կրծքավանդակի շրջադիտակային ռենտգեն լուսանցում -  հայտնաբերում է  թափածակում (ազատ գազ ստոծանու գմբեթի տակ), աղիքային անանցանելիության պատկեր (հեղուկի հորիզոնական մակարդակներ աղիներում), աղիների պնևմատիզացիա:
•    Որովայնային  ՀՇ կոնտրաստի կիրառմամբ – առավել ինֆորմատիվ է բարդացած դեպքերում:  Երբեմն հայտնաբերում է ֆլեգմոնա, հատկապես հետորովայնամզային տարածությունում, որը ստեղծում է կարծիք բարակ աղիքային դիվերտիկուլների հավանական առկայության մասին:  
•    Բարիումի կախույթով աղիների կրկնակի կոնտրաստավորում – ինֆորմատիվ հետազոտություն է, սակայն հակացուցված է սուր դիվերտիկուլիտի կամ թափածակման դեպքում:
•    Վիդեո-կապսուլային էնդոսկոպիա (բացատրությունը տես «Կրոնի հիվանդություն» բաժնում): Մեթոդը հակացուցված է  սուր  դիվերտիկուլիտի, թափածակման կամ բարակ աղիքային անանցանելիության ժամանակ:

Այլ քննություններ
•    Արյունահոսություն  սկանավորում: Կիրառվում է  արյունահոսության տեղը որոշելու համար  հեմոդիանամիկորեն կայուն հիվանդների մոտ, եթե արյունահոսության արագությունը կազմում է 0.5 մլ/րոպե:
•    Միջընդերային անգիոգրաֆիա.  Այս մեթոդը կիրառվում է առատ արյունահոսության ժամանակ, եթե արյունահոսության արագությունը կազմում է ոչ պակաս  քան 1.0 մլ/րոպե:  Թույլ է տալիս ոչ միայն հայտնաբերել արյունահոսության տեղը, այլև կատարել  միջընդերային խցանող (օկլյուզիոն) թերապիա: Կարելի է նաև թողնել կաթետեր՝ վիրահատության ժամանակ ախտահարված հատվածը ավելի հեշտ գտնելու նպատակով:
•    Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա  - ինֆորմատիվ է մոտ 9-20% դեպքերում: Սուր  դիվերտիկուլիտի ժամանակ էնդոսկոպիան հակացուցված է: Կոլոնոսկոպիան կիրառվում է այլ հիվանդությունները ժխտելու նպատակով:  Էնդոսկոպիան բարակ աղիների դիվերտիկուլների ժամանակ ունի սահմանափակ հնարավորություններ, քանզի յեյունալ և իլեալ  դիվերտիկուլները հասանելի չեն կոլոնոսկոպի  և գաստրոդուոդենոսկոպի  համար: 

Բուժումը 


Դեղորայքային բուժումը

  1. Ասիմպտոմատիկ  դեպքերը բուժման կարիք չունեն:
  2. Դիվերտիկուլիտի դեպքում հիվանդները պետք է հոսպիտալիզացվեն, քանզի ախտորոշել «բարակ աղու դիվերտիկուլիտ» մինչ վիրահատությունը բավական դժվար է: 

Դիվերտիկուլիտի պահպանողական բուժումն ընդգրկում է.
•    Անկողնային ռեժիմ 
•    Պերօռալ սնուցման բացառում, մշտական նազոգաստրալ ասպիրացիա
•    Ներերակային ինֆուզիոն թերապիա
•    Լայն սպեկտրի հակաբիոտիկների կիրառում
•    Վիրաբույժի կոնսուլտացիա: Շտապ վիրահատական բուժման կարիք հազվադեպ է լինում, ցուցումներն են թափածակումը, թարախակույտը, կամ երբ կասկածվում է ուռուցքային կազմափոխություն:
•    Աղեստամոքսային տրակտի արյունահոսություն  - Արյան շրջագայող ծավալի վերականգնում, արյան կոմպոնենտների փոխներարկում, հեմոստատիկներ, անկողնային ռեժիմ:  Հիվանդների մեծ մասի մոտ արյունահոսությունը հնարավոր է լինում դադարեցնել, ինչը ստեղծում է հնարավորություն վիրահատելու այս հիվանդներին պլանային կարգով: Շտապ վիրահատությունը ցուցված է շարունակվող արյունահոսության դեպքում:


Վիրահատական բուժումը
•    Բարակ աղիների դիվերտիկուլների բարդությունները պահանջում են վիրահատական բուժում:
•    Շտապ վիրահատությունը ցուցված է դիվերտիկուլիտի դեստրուկտիվ ձևերի դեպքում, աղու թափածակման, աղիքային անանցանելիության, առատ արյունահոսության կամ պահպանողական բուժումից հետո կրկնվող  արյունահոսության դեպքում:


Վիրահատությունների տեսակները.
Կախված դիվերտիկուլի տեսակից, տեղակայումից, բնույթից և բարդությունների առկայությունից, հնարավոր է իրականացնել տարբեր տեսակի միջամտություններ:
•    Սովորական դիվերտիկուլէկտոմիա
.    Հիմնականում կիրառվում է 12 մատյա աղու սիմպտոմատիկ դիվերտիկուլների կամ արյունահոսող դիվերտիկուլների դեպքում: Դիվերտիկուլը պարզապես հեռացվում է, աղու պատը կարվում է միջաձիգ կամ երկայնական ուղղությամբ, աշխատելով հնարավորին չափով չնեղացնել աղու լուսանցքը:  Այս եղանակով կարելի է հեռացնել նաև Մեկելյան դիվերտիկուլը.
•    Աղու սեպաձև մասնահատում դիվերտիկուլի հետ միասին, օգտագործելով գծային ստեպլերներ: Դիվերտիկուլի անմիջական հարևանությամբ գտնվող  աղեգալարի պատի մի մասը նույնպես մասնահատվում է, քանի որ այն հաճախ պարունակում է զանազան խոցոտումներ: Մեկելյան դիվերտիկուլը հաջողությամբ կարելի է հեռացնել նաև լապարոսկոպիկ եղանակով (նույնիսկ երեխաների մոտ), կիրառելով էնդոսկոպիկ ինքնակարող գործիքներ: 
•    Աղու մասնահատում և ծայրը-ծայրին կամ կողքը-կողքին անաստամոզի ձևավորում: Այս միջամտությանը նախապատվություն է տրվում յեյունո-իլեալ  դիվերտիկուլների ժամանակ (անկախ բարդությունների առկայությունից), երբ նրանք լինում են բազմաթիվ:
•    Էնտերոտոմիա է կատարվում կղանքային քարերը հեռացնելու նպատակով, երբ առաջացել է աղիքային անանցանելիություն:
•    Դուոդենալ փոքր դիվերտիկուլի ժամանակ  երբեմն հնարավոր է լինում ներուղղել դիվերտիկուլը 12-մատյա աղու լուսանցք  (ինվագինացիա):

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am
Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին