Սինուսային առիթմիան մանկական և պատանեկան տարիքում որպես ֆիզիոլոգիական երևույթ հաճախ է հանդիպում։ Սինուսային առիթմիայի դեպքում սինուսային հանգույցի գրգիռները անհամաչափ ռիթմով են ծագում։ Այս դեպքում շնչական գործողության հետևանքով թափառող նյարդի տոնուսը փոփոխվում է։ Ներշնչման փուլում սրտի գործունեության հաճախականությունն ավելանում է, իսկ արտաշնչման փուլում՝ պակասում։ Այդ պատճառով էլ սինուսային առիթմիան կոչվում է նաև շնչական։ Առիթմիայի այս ձևի առաջացման գործում կարևոր դեր ունի թափառող նյարդի սրտային կենտրոնների տոնուսի վիճակը. որքան բարձր է տոնուսը, այնքան ավելի արտահայտված է սինուսային առիթմիան։

Վաղ մանկական տարիքում սինուսային առիթմիա գրեթե չի դիտվում, ինչը կապված է այդ տարիքի երեխաների մոտ թափառող նյարդի սրտային կենտրոնների թույլ զարգացման հետ։ Սինուսային առիթմիան ԷՍԳ-ի վրա արտահայտվում է անհավասար հատվածներով՝ կախված T—P տարածությունների տարբեր չափերից։ Սինուսային առիթմիան կարող է լինել նաև սինուսային հանգույցի ախտահարման հետևանք և հանդես գալ սրտի տարբեր օրգանական հիվանդությունների՝ դիֆթերիայի, ռևմատիզմի և այլնի ժամանակ։ Այս դեպքում սրտի աշխատանքի հաճախացումները կապված չեն շնչական գործողության հետ, ուստի և շնչական առիթմիա չեն անվանվում։

էքստրասիստոլիան սրտի գրգռողական ֆունկցիայի խանգարումն է, որն արտահայտվում է հաղորդչական ուղու որևէ մասում գրգռողականության բարձրացմամբ։ Դրա հետևանքով սրտի որևէ կետից մերթ ընդ մերթ ծագում են արտահերթ, ժամանակից շուտ հայտնվող գրգիռներ, որոնք պատճառ են լինում սրտի վաղաժամ կծկման։ Էքստրասիստոլան կարող է ծագել սրտի տարբեր մասերից։ Ըստ գրգռման տեղի՝ տարբերում են սինուսային, նախասրտային, նախասիրտ-փորոքային և փորոքային էքստրասիստոլաներ։ Այս առիթմիան ավելի բնորոշ է մեծահասակներին, բայց հանդիպում է նաև երեխաների, մինչև անգամ պտղի մոտ։ Էքստրասիստոլան հաճախ արտահայտվում է նևրոզով տառապող երեխաների մոտ, բայց երբեմն դիտվում է նաև միանգամայն առողջ երեխաների մոտ։ Այն կարող է առաջանալ ներզատական խանգարումների, շնչուղիների լորձաթաղանթի գրգռման, ստամոքսաաղիքային համակարգի և այլ ախտահարված օրգանների ռեֆլեքսային ազդակներից։ Երեխաների մոտ էքստրասիստոլա կարող է առաջանալ սրտի օրգանական հիվանդություններից՝ դիֆթերիա, ռևմատիզմ, իդիոպաթիկ միոկարղիտ, սրտի բնածին արատներ և այլն։

Ճիշտ հաջորդականությամբ ծագող էքստրասիստոլաները կոչվում են ալոռիթմիա։ Դրանք կարող են արտահայտվել տարբեր ձևերով. մեկընդմեջ (բիգեմինիա), ամեն երկու նորմալ կծկումներից հետո (տրիգեմինիա), երեք նորմալ կծկումներից հետո (տետրագեմինիա): Երբեմն էքստրասիստոլան կոմպենսատոր դադար չի ունենում և կարծես տեղակայված է սրտային երկու նորմալ կոմպլեքսների միջև (ներդրված էքստրասիստոլա): Էքստրասիստոլան կլինիկորեն արտահայտվում է սրտի կանգնելու, մարելու զգացումով, կամ ընկալվում է որպես ուժեղ հրոց՝ կրծքավանդակի առաջնային պատին։ Կրծքավանդակի շոշափմամբ էքստրասիստոլան արտահայտվում է վաղաժամ սրտային հրոցով։ Ականջելիս լսվում է լրացուցիչ տոն, որից հետո՝ այսպես կոչված կոմպենսատոր դադար։ Պուլսի շոշափումը հայտնաբերում է նորմայից ավելի թույլ պուլսային ալիք, ապա՝ դադար։ Սինուսային էքստրասիստոլաներին բնորոշ է էքստրասիստոլայի QRS կոմպլեքսից առաջ P ատամիկի առկայությունը։ P ատամիկը չի փոփոխված, PQ տարածությունը էքստրասիստոլայի կոմպլեքսում նույնն է, ինչ մյուս կոմպլեքսներում։ Փոփոխված չէ նաև QRS փորոքային կոմպլեքսը։ Էքստրասիստոլայից հետո ընդմիջումը հավասար է սովորական RR տարածությանը։ Նախաէքստրասիստոլային և ետ էքստրասիստոլային տարածությունների գումարը երկու RR տարածություններից փոքր է։

Նախասրտային էքստրասիստոլան բնորոշվում է սրտային ցիկլի վաղաժամ ծագումով, էքստրասիստոլային նախորդող դիաստոլային շրջանի կարճացումով։ Վաղաժամ էքստրասիստոլային կծկումից առաջ առկա է P ատամիկը։ Որքան էքստրասիստոլային գրգիռը սինուսային հանգույցին մոտ է ծագում, այնքան P-ն իր ձևով նման է լինում սովորականին։ Եթե այն ուղղված է նույն կողմը, ինչ որ սովորականը, նշանակում է էքստրասիստոլան ծագում է աջ նախասրտից, եթե P ատամիկը հակադարձ ուղղություն ունի, ուրեմն էքստրասիստոլան ծագում է ձախ նախասրտից։ PQ տարածության մեծությունը էքստրասիստոլայի դեպքում նույնպես կախված է նախասրտում էքստրասիստոլային գրգիռի տեղակայումից. որքան ախտածին օջախը մոտ է նախասիրտ-փորոքային հան-գույցին, այնքան PQ տարածությունն ավելի կարճ է։ Փորոքային կոմպլեքսը նախասրտային էքստրասիստոլայի ժամանակ մնում է անփոփոխ։ Էքստրասիստոլայի շատ վաղ առաջացման դեպքում գրգիռը հասնում է փորոքներին նրանց բացարձակ ռեֆրակտեր փուլում, և նրանք գրգռին պատասխան կծկում չեն տալիս։ ԷՍԳ-ի վրա բացակայում է փորոքային QRS կոմպլեքսը, P դրական ատամիկը մոտենում է 1-ին կամ ձուլվում նրա հետ, որին հաջորդում է երկարատև դադարը։ Այսպիսի էքստրասիստոլան կոչվում է պաշարված։ Եթե նախասրտային էքստրասիստոլան առաջանում է փորոքների դանդաղ ռիթմի դեպքում, ապա սինուսային հանգույցում ծագած գրգիռը կարող է փոխանցվել փորոքներին այն ժամանակ, երբ նրանք արդեն դուրս են եկել էքստրասիստոլային հաջորդող ռեֆրակտեր փուլից։ Այդպիսի դեպքերում առաջացած էքստրասիստոլան, կարծեք, տեղադրված է երկու նորմալ փորոքային կծկումների միջև (ներդրված էքստրասիստոլա) և նրան հաջորդող երկարատև դադարը բացակայում է, իսկ սրտային ցիկլի տարածությունները չեն փոփոխվում։ Ներդրված էքստրասիստոլայից հետո PQ տարածությունը երբեմն խիստ երկարում է։

Նախասիրտ-փորոքային էքստրասիստոլաները ծագում են Աշոֆ-Տավարայի հանգույցում առաջացած արտահերթ գրգիռներից։ Տարբերում են հանգույցի վերին, միջին և ստորին hատվածներից ծագած նախասիրտ-փորոքային էքստրասիստոլաներ։ Սրանց դեպքում նախասրտերի գրգռումը տարածվում է հակառակ ուղղությամբ, որի պատճառով էլ P ատամիկը միշտ բացասական է լինում։ Երբ էքստրասիստոլան ծագում է հանգույցի վերին հատվածից, P-ն լինում է բացասական, PQ տարածությունը՝ կարճացած, իսկ QRS-ը՝ նորմալ։ Երբ գրգիռը ծագում է նախասիրտ-փորոքային հանգույցի միջին hատվածից, նախասրտերը և փորոքները գրգռվում են միաժամանակ, որի հետևանքով P-ն միաձուլվում է փորոքային QRS կոմպլեքսի հետ: Երբ գրգիռն առաջանում է նախասիրտ-փորոքային հանգույցի ստորին հատվածում, փորոքները գրգռվում են նախասրտերից ավելի շուտ, որի պատճառով P բացասական ատամիկը տեղադրվում է վաղաժամ առաջացած փորոքային QRS կոմպլեքսից հետո՝ R և T ատամիկների միջև։ Էքստրասիստոլային հաջորդում է կոմպենսատոր դադարը, որը, սակայն ավելի կարճատև է լինում, քան փորոքային էքստրասիստոլայի ժամանակ։

Փորոքային էքստրասիստոլան տարբերվում է նրանով, որ չի առաջացնում նախասրտային P ալիք։ Նախասրտերը շարունակում են իրենց նորմալ ռիթմով կծկվել, P ատամիկը հանդես է գալիս ժամաչափ ընդմիջումներով, երբեմն էլ ձուլվում է էքստրասիստոլային QRS և T ատամիկների հետ։ Փորոքային QRS կոմպլեքսը, որը ժամանակից շուտ է առաջանում, լինում է մեծացած և ձևափոխված։ Դա հետևանք է այն բանի, որ էքստրասիստոլայի այս ձևի դեպքում փորոքները միաժամանակ չեն կծկվում։ Փորոքային էքստրասիստոլայից հետո դիտվում է լավ արտահայտված կոմպենսատոր դադար։ Էքստրասիստոլայից հետո դիաստոլայի տևողությունը մոտավորապես հավասար է երկու սովորական դիաստոլաների գումարին։ T ատամիկը լինում է բութ և լայն, R ատամիկի նկատմամբ hաճախ հակառակ ուղղությունն է ունենում։ RS—T տարածությունը բացակայում է, QRS կոմպլեքսն անմիջապես փոխանցվում է T ատամիկին։ Ըստ QRS կոմպլեքսի գլխավոր ատամիկի ուղղության տարբերում են հետևյալ տիպերի էքստրասիստոլաներ.
1. աջ փորոքային տիպի էքստրասիստոլա, երբ QRS կոմպլեքսի գլխավոր R ատամիկն I կայունաձև արտածումում ուղղված է վեր և ցած՝ III արտածումում։
2. ձախ փորոքային տիպի էքստրասիստոլա, երբ QRS էքստրասիստոլային կոմպլեքսը I կայունաձև արտածումում ցած է ուղղված, իսկ III-ում՝ վեր ։

Էքստրասիստոլայի բուժումը ձեռնարկվում է այն դեպքում, երբ այդ ախտաբանական վիճակն անհանգստացնում է հիվանդին։ Եթե էքստրասիստոլայի առաջացումը պայմանավորված է նյարդային համակարգի գրգռականության բարձրացմամբ, նշանակվում են բրոմի, կատվախոտի պատրաստուկներ և այլն։ Եթե էքստրասիստոլան hետևանք է այս կամ այն սրտային հիվանդության, ապա պետք է բուժել հիմնական հիվանդությունը։ Միոկարդի գրգռականության իջեցմանը նպաստում են կալիումի պատրաստուկները։ Նշանակվում է կալիումի քլորիդի 10%-անոց լուծույթ, ճաշի գդալով, օրը երեք անգամ, 20-25 օր տևողությամբ։ Լավ արդյունք է տալիս կոկարբոքսիլազա ֆերմենտը, որը սրտամկանում կանոնավորում է ածխաջրային փոխանակությունը։

 

 
 

Սկզբնաղբյուրը՝ Կլինիկական մանկաբուժություն

Վ.Ա. Աստվածատրյան

Հոդվածի էլեկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին